Zadania pedagoga PDF Drukuj Email

OPIEKĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W GIMNAZJUM NR 2 W MIELCU SPRAWUJĄ

Barbara Bednarz-Kondrat w klasach: drugich i 3a, 3b, 3c
Monika Zarzycza-Saja w klasach:  pierwszych i 3d, 3e, 3f, 3g 
 

Zadania pedagoga szkolnego skupiają się wokół ucznia, jako głównego partnera w obrębie zadań ogólnowychowawczych, profilaktyki wychowawczej, pracy korekcyjno - wyrównawczej, indywidualnej opieki psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy materialnej w szczególności poprzez organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla młodzieży, celem wspomagania rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się oraz pomoc wychowawcom klas przy współpracy z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), higienistką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę wychowawczą szkoły.

Zadania szczegółowe pedagoga obejmują:

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
2. Diagnozowanie, organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
3. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
4.
Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
5. Planowanie i koordynowanie działań z zakresu poradnicta edukacyjno - zawodowego.
6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
7. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
8.
Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych i specjalnych potrzebach edukacyjnych.
9.
Udzielanie różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki oraz indywidualne nauczanie.
11. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
12. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów.   

Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z:
dyrekcją, nauczycielami gimnazjum, rodzicami uczniów, pielęgniarką szkolną, pracownikami administracji szkoły, Urzędem Miejskim – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Starostwem Powiatowym – Wydział Edukacji, Miejskim i Gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Młodzieżowym Centrum Kariery w Mielcu, Sadem Rejonowym w Mielcu-Wydział Rodzinny i Nieletnich, Poradniami Specjalistycznymi, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 

URZĄD MIEJSKI

herb_urzad_miejski_d_36

ARCHIWUM SUKCESÓW

SZKOLNE MOODLE

DĄB PAMIĘCI WŁADYSŁAWA KAWY

KAMPANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

KINOSZKOŁA

 
 

I TY MOŻESZ POMÓC

Pogoda w Mielcu

Od 2004 roku...

Wyświetla ilość odsłon artykułów : 2864527